Notariusz

Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, dokonującą czynności, którym strony chcą, bądź są obowiązane nadać formę aktu notarialnego lub inną formę wymagającą uczestnictwa notariusza.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie czynności notarialne dokonane przez notariusza posiadają charakter dokumentu urzędowego.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Wszelkie porady oraz informacje dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne. Co do zasady notariusz dokonuje czynności w siedzibie Kancelarii, jednak czynności takie mogą zostać przeprowadzone w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (tzw. czynność wyjazdowa), czyli przykładowo gdy strona czynności ze względu na zły stan zdrowia nie może przyjechać do notariusza.

Notariusz jest płatnikiem, to jest na podstawie odpowiednich przepisów pobiera podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę, a następnie przekazuje ją na rachunek właściwego sądu rejonowego.

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.