Kancelria Notarialna.

Notariusz Gliwice w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.   Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.   Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki (podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych). Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Działalność notariusz gliwice reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.