DOKUMENTY

Poniżej znajduje się przykładowy wykaz dokumentów. Ostateczną listę niezbędnych dokumentów do dokonania czynności notarialnej ustala notariusz każdorazowo. Ważne, aby dokumenty te były aktualne i w oryginale. 

Przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ:

 • dane kupujących i sprzedających lub darujących i obdarowanych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adresy zamieszkania), w przypadku firm numery: REGON, NIP lub KRS;
 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a  w przypadku gdy właściciel nabył w spadku lub odziedziczył mieszkania również zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy oraz zaświadczenie czy nieruchomość jest położona na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 • zaświadczenie o lasach;
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości;
 • wartość rynkowa nieruchomości i cena;
 • warunki i data wydania nieruchomości;
 • numer konta bankowego sprzedających;
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zaświadczenie informujące, że w budynku tym nikt nie jest zameldowany.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • dane kupujących i sprzedających lub darujących i obdarowanych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adresy zamieszkania), w przypadku firm numery: REGON, NIP lub KRS;
 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a  w przypadku gdy właściciel nabył w spadku lub odziedziczył mieszkanie również zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny,
 • zaświadczenie czy lokal jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • wartość rynkowa lokalu i cena;
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie informujące, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie informujące o braku  zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • dane kupujących i sprzedających lub darujących i obdarowanych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adresy zamieszkania), w przypadku firm numery: REGON, NIP lub KRS;
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona;
 • podstawa nabycia, np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a  w przypadku gdy właściciel nabył w spadku lub odziedziczył mieszkanie również zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny,
 • zaświadczenie ze spółdzielni.

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane mocodawcy, czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adresy zamieszkania);
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania);
 • numer księgi wieczystej, opis nieruchomości.

TESTAMENT:

 • dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia);
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).

TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM:

 • dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia);
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia);
 • numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, czyli osoby, po której chcemy przyjąć lub odrzucić spadek,
 • dane osobowe przyjmującego lub odrzucającego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania);
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców ustawowych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania).

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • numer PESEL zmarłego;
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa;
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numery PESEL, adresy zamieszkania);
 • numer księgi wieczystej, jeżeli w skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość.

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

 • dane składającego oświadczenie (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 • podstawa poddania się egzekucji, np. umowa najmu, umowa o dofinansowanie – do okazania.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • dane małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania).

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej):

 • dane małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania);
 • informacja, czy podział następuje w związku z zawarciem rozdzielności majątkowej (intercyza), orzeczeniem separacji czy orzeczeniem rozwodu;
 • określenie sposobu podziału majątku, 
 • w zależności jakiej nieruchomości bądź lokalu będzie dotyczył podział, wymagane są dokumenty takie jak w przypadku sprzedaży lub darowizny danej nieruchomości lub lokalu.