DOKUMENTY

Poniżej znajduje się przykładowy wykaz dokumentów. Ostateczną listę niezbędnych dokumentów do dokonania czynności notarialnej ustala notariusz każdorazowo. Ważne, aby dokumenty te były aktualne i w oryginale.

Przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających/ darujących i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), w przypadku firm: REGON, NIP,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku spadkobrania łącznie
  z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców
  z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy oraz zaświadczenie, że grunt jest bądź nie położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wartość rynkowa nieruchomości lub cena sprzedaży,
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • nr konta bankowego sprzedających,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zaświadczenie informujące, że w budynku tym nikt nie jest zameldowany.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających/ darujących i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), w przypadku firm: REGON, NIP,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku spadkobrania łącznie
  z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobiercy
  z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • wartość rynkowa lokalu lub cena sprzedaży,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie informujące, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie informujące o braku  zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających/ darujących i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), w przypadku firm: REGON, NIP,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • podstawa nabycia, np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku spadkobrania łącznie
  z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców
  z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • numer księgi wieczystej, opis nieruchomości.

TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM:

 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • dane osobowe przyjmującego lub odrzucającego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców ustawowych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL zmarłego.
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów zgonu spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa,
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • numer księgi wieczystej, jeżeli w skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość.

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

 • dane osobowe składającego oświadczenie (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • podstawa poddania się egzekucji, np. umowa najmu, umowa o dofinansowanie – do okazania.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza) lub wyrok rozwodowy,
 • w zależności jakiej nieruchomości bądź lokalu będzie dotyczył podział, wymagane są dokumenty takie jak w przypadku zbycia danej nieruchomości lub lokalu.