UMOWA DAROWIZNY

Art. 888-902 Kodeksu cywilnego

Darowizna to umowa na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Dokonanie darowizny wymaga zgody obdarowanego. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spadek dla swej ważności umowa darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego).