UMOWA DAROWIZNY

Art. 888-902 Kodeksu cywilnego

Darowizna to umowa na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Dokonanie darowizny wymaga zgody obdarowanego. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spadek dla swej ważności umowa darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Co można darować?

Przedmiotem darowizny może być przykładowo lokal mieszkalny, nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, pojazd, środki pieniężne, zatem może to być:

  • umowa darowizny mieszkania,
  • umowa darowizny domu,
  • umowa darowizny samochodu,
  • umowa darowizny pieniędzy,
  • umowa darowizny udziałów lub akcji,
  • umowa darowizny wartościowych przedmiotów.

 

Od kogo darowizna?

Darowizna od rodziców, darowizna od dziadków, darowizna od męża, darowizna od żony, darowizna od teściów, darowizna do majątku wspólnego małżonków.

W zależności od stopnia pokrewieństwa obdarowanemu będzie przysługiwało całkowite zwolnienie od podatku, zatem podatku nie zapłacą osoby zaliczone tzw. „zerowej” grupy podatkowej, natomiast osoby zaliczone do I, II i III grupy podatkowej mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

 

Osoby całkowicie zwolnione od podatku (art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn) to: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  3. do grupy III – innych nabywców.

 

Zawierając umowę darowizny u notariusza obowiązek jej zgłoszenia do urzędu skarbowego i odprowadzenia podatku spoczywa na notariuszu.