AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Akt poświadczenia dziedziczenia to inaczej notarialne poświadczenie dziedziczenia. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, pouczając osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W sytuacji, gdy w sporządzaniu protokołu dziedziczenia nie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, na wniosek osoby zainteresowanej i przy jej udziale notariusz sporządza projekt protokołu dziedziczenia, natomiast wszystkie inne osoby zainteresowane mogą w oświadczeniu złożonym przed notariuszem, który sporządził projekt protokołu dziedziczenia albo przed innym notariuszem, potwierdzić dane zamieszczone w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrazić zgodę na sporządzenie protokołu dziedziczenia.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.