AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, pouczając osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W sytuacji, gdy w sporządzaniu protokołu dziedziczenia nie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, na wniosek osoby zainteresowanej i przy jej udziale notariusz sporządza projekt protokołu dziedziczenia, natomiast wszystkie inne osoby zainteresowane mogą w oświadczeniu złożonym przed notariuszem, który sporządził projekt protokołu dziedziczenia albo przed innym notariuszem, potwierdzić dane zamieszczone w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrazić zgodę na sporządzenie protokołu dziedziczenia.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.