CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, ustanowienia rozdzielności majątkowej – intercyza, podziału majątku, testamenty lub pełnomocnictwa);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (APD);
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (EPS);
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia (np. poświadczenia własnoręczności podpisu pod oświadczeniem);
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów (w tym kopie dokumentów poświadczone notarialnie);
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej (np. o wpis nowego właściciela nieruchomości, wpis służebności mieszkania lub wpis hipoteki);
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.