CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały dla klienta i przejrzysty, a notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz ma obowiązek udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej oraz odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych także poza siedzibą kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na

informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z  dokumentami stanowiącymi

podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.