UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Art. 389 Kodeksu cywilnego

Zawarcie umowy (np. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny i praktycznie każdej innej umowy) może poprzedzać umowa przedwstępna, to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania lub umowa przedwstępna podziału majątku wspólnego małżonków.

Umowa przedwstępna jest to umowa, w której jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości  oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (np. przy sprzedaży będzie to określenie przedmiotu, cena, termin wydania i zapłaty). Zawarcie umowy przedwstępnej nie wymaga zachowania formy szczególnej. W przypadku umowy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości wskazane jest zawarcie jej (ze względu na ochronę interesów stron) w formie pisemnej. Należy jednak pamiętać, że tylko wówczas, gdy umowa przedwstępna czynni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej (gdy jest sporządzona w formie aktu notarialnego), strona uprawniona może dochodzić roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej przed właściwym sądem.