ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Zgodnie z treścią art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Niepodzielność wspólnego prawa, to sytuacja gdy rzecz wspólna nie jest podzielona fizycznie i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do części rzeczy. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy albo w drodze postępowania przed sądem.

Umowa obejmująca zniesienie współwłasności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Zniesienie współwłasności może zostać dokonane przez podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (ze spłatą pozostałych lub bez takich spłat) albo sprzedaż rzeczy wspólnej.

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza często połączone jest z umową działu spadku, np. żona i dwoje dzieci odziedziczyli w spadku udział w mieszkaniu po zmarłym odpowiednio mężu i ojcu. Mieszkanie ma nabyć jedno z dzieci. W tej sytuacji strony zawierają umowę działu spadku i zniesienia współwłasności.