ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Zgodnie z treścią art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Niepodzielność wspólnego prawa, to sytuacja gdy rzecz wspólna nie jest podzielona fizycznie i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do części rzeczy.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy albo w drodze postępowania przed sądem.

Umowa znosząca współwłasność nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Zniesienie współwłasności może zostać dokonane przez podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (ze spłatą pozostałych lub bez takich spłat) albo sprzedaż rzeczy wspólnej.