UMOWA SPRZEDAŻY

Art. 535-602 Kodeksu cywilnego

Przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedającemu cenę. W umowie sprzedaży zawsze należy określić cenę, która musi być wyrażona w sumie pieniężnej – w walucie polskiej lub innej walucie.

Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (np. nie można zastrzec, że kupujący nabędzie własność nieruchomości po zapłaceniu ceny). Zastrzeżenie warunku lub terminu powoduje, że umowa nie przenosi własności na kupującego (jest umową zobowiązującą) i do przeniesienia własności konieczna jest odrębna umowa.

Umowa sprzedaży nieruchomości przenosi własność na kupującego z chwilą jej zawarcia (tj. podpisania aktu notarialnego). W przypadku prawa użytkowania wieczystego, do jego przeniesienia na kupującego oprócz umowy sprzedaży konieczny jest wpis do księgi wieczystej. Podobnie jest w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta prawo to przechodzi na kupującego z chwilą podpisania umowy.