UMOWA SPRZEDAŻY

Art. 535-602 Kodeksu cywilnego

Przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedającemu cenę. W umowie sprzedaży zawsze należy określić cenę, która musi być wyrażona w sumie pieniężnej – w walucie polskiej lub innej walucie.

Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (np. nie można zastrzec, że kupujący nabędzie własność nieruchomości po zapłaceniu ceny). Zastrzeżenie warunku lub terminu powoduje, że umowa nie przenosi własności na kupującego (jest umową zobowiązującą) i do przeniesienia własności konieczna jest odrębna umowa.

Umowa sprzedaży mieszkania (lokal stanowiący odrębną nieruchomość), zabudowanej lub niezabudowanej nieruchomości przenosi własność na kupującego z chwilą jej zawarcia (tj. podpisania aktu notarialnego). W przypadku prawa użytkowania wieczystego, do jego przeniesienia na kupującego oprócz umowy sprzedaży konieczny jest wpis do księgi wieczystej. Podobnie jest w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta prawo to przechodzi na kupującego z chwilą podpisania umowy.

Aby umowa sprzedaży była skuteczna musi zostać zawarta u notariusza.

Opłata notarialna przy zakupie mieszkania

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży uzależnione są od wartości przedmiotu tej umowy. Przykładowo koszty nabycia mieszkania (lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z założoną księgą wieczystą) obejmują: podatek od czynności cywilnoprawnych (2% PCC od wartości mieszkania), opłatę sądową, taksę notarialną, podatek VAT 23%, koszty wypisów i odpisów aktu notarialnego oraz opłatę za wniosek wieczystoksięgowy.