UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Art. 47-515 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Małżonkowie mogą zmienić obowiązujący ich ustrój majątkowy zawierając umowę w formie aktu notarialnego, którą mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona lub rozwiązana. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w czasie trwania małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ustawowa, chyba, że strony postanowiły inaczej.

Najpopularniejszą umową majątkową zawieraną przez małżonków lub osoby zamierzające zawszeć związek małżeński jest rozdzielność majątkowa u notariusza, tzw. intercyza.