TAJEMNICA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusz będący funkcjonariuszem publicznym zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności o których dowiedział się podczas obsługi klientów swojej kancelarii. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na notariuszu również po odwołaniu go z pełnionej funkcji.  Ze względu na tajemnicę zawodową notariusz nie może rozmawiać z osobami trzecimi o okolicznościach związanych z dokonywanymi przez niego czynnościami.

W naszej kancelarii notarialnej wszystkie czynności są dokonywane z zachowaniem tajemnicy zawodowej.